Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Günay&Erdoğan Avukatlık Bürosu, kişisel verilerin Günay&Erdoğan Avukatlık Bürosu tarafından işlenmesi ve işlenme amaçları, yöntemleri ve veri toplamanın yasal dayanakları, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı kategorileri ve bireylerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki hakları hakkında bireyleri bilgilendirmek amacıyla bu Gizlilik Bildirimini hazırlamıştır. Bu Gizlilik Bildirimi, bireylerin kişisel verileri için geçerli olup, Günay&Erdoğan Avukatlık Bürosu’nun “veri işleyen” olarak hareket ettiği durumlarda geçerli olmayacaktır.

Günay&Erdoğan Avukatlık Bürosu, veri işleme faaliyet ve süreçlerine ilişkin olarak şeffaflık ve hesap verebilirliği ön planda tutmakta olup, kişisel verileri ilgili mevzuata uygun olarak, yalnızca aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlamalar çerçevesinde işlemekte ve gerekli ve uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Günay&Erdoğan Avukatlık Bürosu’nun ilgili iş süreçleri ve veri işleme süreçleri, ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış ve önceden belirlenmiş kurumsal politika ve prosedürlere uygun olarak yürütülmektedirGünay&Erdoğan’ın kişisel veri işleme süreçleri, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve imhasına ilişkin politika ve prosedürlerimiz ile ilgili mevzuata uygun olarak işbu Gizlilik Bildirimi’nde açıklandığı şekilde yürütülmektedir.

Kişisel veriler, kişilerin Günay&Erdoğan ile herhangi bir ilişki öncesinde, sırasında veya sonrasında ürettikleri veya paylaştıkları bilgi ve belgeler veya diğer benzer ilişkiler aracılığıyla; işlemler, paydaşlar, kamuya açık kaynak ve platformlar (medya kayıtları, ticaret sicili, ticaret odası gibi) Günay&Erdoğan’ın bireylerle ve internet sitemiz ve sosyal medya da dahil olmak üzere diğer kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ve elektronik platformlar üzerinden yapmış olduğu iletişim, araştırma, toplantı, görüşme ve yazışmalar, otomatik (kullandığımız elektronik sistemler ve programlar) ve otomatik olmayan (fiziksel dosyalar ve fiziksel kayıt tutma faaliyetleri) yollarla işbu Gizlilik Bildirimi’nde açıklanan amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel veriler, varsa yasal saklama süreleri ve/veya işleme amaçları için gerekli olan süre boyunca Türkiye’de saklanacaktır. Kişisel veriler, işleme amaçları için gerekli olan saklama süresinin sonunda mevzuata ve Günay&Erdoğan Avukatlık Bürosu’nun ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Ana Faaliyetlerimizde Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veriler, müşterilerimize sunulan hizmetler ile Günay&Erdoğan Avukatlık Bürosu’nun idari, yönetim ve mali faaliyetleri kapsamında, KVKK madde 5(2)(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması ya da KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen Günay&Erdoğan Avukatlık Bürosu’nun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıda açıklanan amaçlarla gerekli olduğu ölçüde işlenebilmektedir. Kişisel veriler ayrıca, KVKK madde 5(2)(e)’de belirtilen hakların tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak hukuki işlemlerin yürütülmesi veya savunulması amacıyla ya da madde 5 uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili makamların bilgi ve belge taleplerine uymak amacıyla işlenebilir.

KVKK kapsamındaki haklarınız bizim için önemlidir. Şu haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği hakkında bilgilendirilme veya kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği hakkında bilgi talep etme
  • Veri işlemenin amaçları ve kişisel verilerinizin amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgilendirilme.
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • Münhasıran otomatik yollarla toplanan ve aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına sebebiyet veren kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin herhangi bir sorunuz veya talebiniz olması halinde, yazılı talebinizi “Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Protokol Plaza No:39/112 Kat:18 Çankaya – Ankara” adresine posta yoluyla veya info@gunayerdogan.com.tr e-posta adresimize e-posta göndererek Günay&Erdoğan Avukatlık Bürosu’nun dikkatine iletebilirsiniz.

Lütfen talebinizin kendi verilerinize ilişkin olması gerektiğini veya başka bir kişi adına hareket ediyorsanız, bize talebi kapsayan özel bir vekaletname sağlamanız gerektiğini unutmayın. Yönetmelikler uyarınca, talebiniz adınızı, soyadınızı, T.C. kimlik numaranızı (yabancılar için uyruk bilgisi ve pasaport numarası), kimlik kanıtınızı ve talebinize yanıtımızın gönderilmesi gereken iletişim bilgilerini içermelidir.

Yürürlükteki yasalar, yönetmelikler veya uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtmak için bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncellenmiş versiyonu web sitemizde yayınlayarak bu Gizlilik Bildiriminde yapılan önemli değişiklikleri size bildireceğiz ve bu Gizlilik Bildiriminin en son versiyonunu gözden geçirmek için web sitemizi düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.